โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อาการของโควิด 19 แต่ล่ะสายพันธุ์

สามารถสังเกตุอาการตามนี้

You may also like...