Bangkokmasterwood Company company

สวัสดีวันปีใหม่

                           ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัทบางกอกมาสเตอร์วู้ด จำกัด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พนักงาน...

 สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์ ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

                       สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ เป็นพระคติธรรม...

งานทำบุญตักบาตรประจำปีใหม่ไทย 2019

            เนื่องในโอกาส สงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัทได้จัดงานทำบุญตักบาตรประจำปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน วันปีใหม่ไทยปีนี้ ขอให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ รวมถึงพนักงานทุกคน  เดินทางปลอดภัย ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง...