นโยบาย เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองและความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ

บริษัทฯเคารพสิทธิการเจรจาต่อรองการคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทนโดยไม่กระทำการขัดขวางหรือแทรกแซงอันเป็นผลทำให้เกิดการใช้สิทธิของของลูกจ้างในเรื่องดังกล่าวไม่อาจกระทำการได้ หรือกระทำได้โดยยากลำบาก

บริษัทฯขอรับรองว่าผู้แทนลูกจ้างในบริษัทฯได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับลูกจ้างอื่นๆไม่ถูกกลั่นแกล้งโยกย้ายเลิกจ้าง หรือการปฏิบัติใดๆที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งมาตรฐานนี้

บริษัทฯเคารพสิทธิลูกจ้างในการรวมตัวจัดตั้งสมาคม และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชมเพื่อสุขภาพเช่น ชมรมฟุตบอล หรือชมรมที่เกิดจากความสนใจที่ตรงกันของกลุ่มพนักงานและสมาคมการทำสาธารณะประโยชน์ใดๆต่อสังคมรวมถึงการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือคณะกรรมการอื่นๆในบริษัทฯ

พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคมจัดตั้งและเป็นตัวแทนลูกจ้างและมีเสรีภาพในการเจรจาต่อประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพการทำงาน สิทธิตามกฎหมายและสิทธิของลูกจ้าง