นโยบาย ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงานอันเนื่องจากการก่อการร้าย

 1. บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าตามเวลาที่
  ตกลงกันไว้รวมถึงการร่วมมือกับลูกค้าในการป้องกันมิให้ผู้ก่อการร้ายในทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะดําเนินการอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสํานึก ตามกฎระเบียบของบริษัทฯและข้อกําหนดตามนโยบาย
  C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) ของบริษัทฯ
  และเผยแพร่เอกสารนโยบาย C-TPAT ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานทุกระดับชั้นทราบ
 1. บริษัทฯ ถือว่านโยบายฉบับนี้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและพัฒนางานด้านการป้องกันการก่อการร้ายที่แอบแฝงมา
 1. บริษัทฯจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้นโยบาย C-TPAT ของบริษัทฯ บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
 1. นโยบายนี้ประกาศต่อพนักงานทุกคน และทุกหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ