นโยบาย  ความมั่นคงปลอดภัย  Security Policy

 

บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด  จำกัด มีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบการจัดการ  เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงที่ผิดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย  องค์กรอาชญากรรม  และการค้ามนุษย์  เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต