นโยบาย การสนับสนุนการใช้แรงงานวัยรุ่น

บริษัท บางกอกมาสเตอร์วู้ด จํากัด สนับสนุนการจ้างแรงงานวัยรุ่นตามกฎหมาย โดยแรงงานวัยรุ่น คือ บุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจและป้องกันการจ้างงานแรงงานวัยรุ่น ไม่ให้ทํางานที่มีลักษณะหรือ สภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม บริษัทฯ จึงกําหนดหลักการปฏิบัติสําหรับ แรงงานวัยรุ่น ดังนี้

  1. กรณีที่มีการจ้างแรงงานอายุต่ํากว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง ต้องแจ้งต่อพนักงาน ตรวจแรงงาน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เข้าทํางาน และแจ้งการสิ้นสุดการ จ้างนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่ วันที่ออกจากงาน

2 ต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวันภายใน 4 ชั่วโมงแรกของ การทํางาน และให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่ บริษัทฯกําหนด

  1. ห้ามให้แรงงานวัยรุ่น ทํางานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น.
  2. ห้ามให้แรงงานวัยรุ่น ทํางานล่วงเวลา
  3. ห้ามให้แรงงานวัยรุ่น ทํางานต่อไปนี้

5.1 งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ

5.2 สถานที่เล่นการพนัน

5.3 สถานที่เต้นรํา รําวง

5.4 สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่ม อย่างอื่นจําหน่ายและบริการ โดยมีผู้บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกจ้าง หรือโดยมีที่สําหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าสถานที่อื่นตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง

  1. ห้ามจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานวัยรุ่นแก่บุคคลอื่น
  2. ห้ามเรียก/หรือรับ เงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานวัยรุ่น
  3. ลูกจ้าง ซึ่งเป็นแรงงานวัยรุ่น อายุต่ํากว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพื่อการอื่นซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้จ่ายค่าจ้างแก่ ลูกจ้างแรงงานวัยรุ่น เท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน