นโยบาย การป้องกันการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)

บริษัท บางกอกมาสเตอร์วู้ด จำกัด จะไม่จ้างหรือสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็ก(อายุต่ำกว่า 15 ปี) หรือจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด

การใช้แรงงานเด็ก เป็นการทำให้เด็กทำงาน จนให้เด็กสูญเสียการดำเนินชีวิตในวัยเด็ก รวมถึงการบั่นทอนศักยภาพและความภาคภูมิใจของเด็ก ซึ่งเป็นอันตรายต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็ก

กรณีพบการใช้แรงงานเด็ก บริษัท จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยไม่ให้เด็กทำงาน และจัดการทางเลือกให้เด็กสามารถเติบโต และมีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีพบการใช้แรงงานเด็กในบริษัท

 

1.กรณีพบการใช้แรงงานเด็กในบริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด ต้องให้เด็กหยุดทำงานทันที

2.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แจ้งให้ผู้ปกครองของเด็ก ได้รับทราบ และอธิบายให้เด็กและผู้ปกครองของเด็กเข้าให้ใจถึงสาเหตุที่ไม่ให้ทำงานต่อ พร้อมทั้งสอบถามถึงสาเหตุ ความจำเป็นที่ต้องให้เด็กมาทำงาน

3.เสนอทางเลือกในการศึกษาและการประกอบอาชีพ ให้เด็กและผู้ปกครองของเด็ก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ให้เด็กสามารถเติบโตและมีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม

4.กรณีที่เด็กต้องการศึกษาต่อ บริษัท จะดำเนินการติดต่อประสานงานหาสถานศึกษาใกล้บ้าน หรือการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หรือที่เด็กสนใจ เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาจนจบภาคบังคับ

5.กรณีที่เด็ก ไม่ต้องการศึกษาต่อ อาจเนื่องจากตัวเด็กเอง  หรือจากฐานะทางครอบครัวยากจน ไม่สามารถส่งเสียจนเรียนจบได้ ทางบริษัท จะติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือ และได้รับการดูแล อย่างเหมาะสม

6.คอยสอดส่องดูแลเด็กไม่ให้ไปกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือกระทำในสิ่งที่เป็นผลร้ายกับตนเอง และผู้อื่น

7.จัดทำทะเบียนประวัติของเด็ก เพื่อติดตาม ชีวิตความเป็นอยู่ หลังจากที่เด็กเลิกทำงานกับบริษัทแล้ว ซึ่งเด็กต้องอยู่ในภาวะที่ไม่อันตราย มีความปลอดภัยถูกสุขอนามัย

8.บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จำกัด ได้ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งให้ความสำคัญในขั้นตอนการรับสมัครงาน ซึ่งทางบริษัทฯต้องขอพิสูจน์อายุของผู้มาสมัครงานโดยการตรวจสอบเอกสารการสมัครงาน และขอดูเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้เป็นตัวจริง เช่น บัตรประชาชน เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการสมัครงาน

 

 

 

9.เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจ และป้องกันไม่ให้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นใน บริษัท บางกอกมาสเตอร์วู้ด จำกัด จึงกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของ รปภ. ดังนี้

9.1.รปภ.ทำการตรวจเช็ค จำนวน และอายุทั้งผู้เข้ามาติดต่อ และมาสมัครงาน โดยระบุใน

ใบผ่าน เพื่อตรวจสอบก่อนอนุญาตให้เข้ามาในโรงงาน

9.2.กรณี มีเด็กติดรถมากับรถของซัพพรายเออร์หรือผู้มาติดต่อ รปภ.แจ้ง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ทันที และแจ้งให้ผู้ปกครองนำเด็กไปพักยังบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับเด็ก และคอยดูแลไม่ให้เด็กเข้ามาในเขตโรงงาน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

9.3ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เมื่อได้รับแจ้งจาก รปภ. คอยสอดส่องดูแล ชี้แจงให้ผู้ปกครองและเด็กเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก กรณีเข้าห้องน้ำให้เข้าในส่วนของออฟฟิต เพื่อป้องกันไม่ไห้เด็กไปเข้าห้องน้ำในส่วนของโรงงาน

10.บริษัทฯ ได้สื่อสารให้ ซัพพรายเออร์ ของบริษัทฯได้รับทราบเกี่ยวกับการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และกำหนดให้ ซัพพรายเออร์ แจ้ง บริษัทฯทุกครั้งที่มีการใช้แรงงานเด็กในบริษัท เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก