นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)

บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จํากัด มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมยึดมั่นในความรับ ผิดชอบต่อสังคมและส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติข้อตกลงโลกแห่ง สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

 

เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจของ บริษัท บางกอก มาสเตอร์วู้ด จํากัด ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานใน กลุ่มบริษัทฯ คู่ธุรกิจ ) Joint Ventures) คู่ค้าทางธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่น (คู่ค้า ผู้รับเหมา และลูกค้า)

 

นิยามศัพท์ที่ใช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือ คุ้มครองให้ ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่าง ทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่ แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้อง ปฏิบัติตาม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการสากล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินธุรกิจ ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจทั้งภายในบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และสนับสนุนให้คู่ค้าและผู้ร่วมธุรกิจ มีส่วนร่วมใน การดําเนินธุรกิจโดยเคารพถึงสิทธิมนุษยชน และนําหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชน ตามนโยบายนี้ไปปรับใช้ โดยได้กําหนด นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

  1. เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสิทธิมุนษยชนต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยไม่ เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกําเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ
  2. ใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย

 

 

 

 

  1. ระบุ และประเมินความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจอย่างรอบด้านและ สม่ําเสมอ พร้อมกําหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และจัดการอย่างเหมาะสม เมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นต้องพิจารณา ความรับผิดชอบโดยเร็วรวมถึงจัดให้มีกระบวนการเยียวยาบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามหลักความ ยุติธรรมและความเสมอภาค
  2. สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในทุกรูปแบบ โดยให้มีส่วนร่วม เคารพ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
  3. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทําความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนคู่ค้าและผู้ร่วม ธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจโดยเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนว นโยบายนี้
  4. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งไปยังช่องทางที่กําหนดไว้