นโยบาย

นโยบายบริษัท:     ซื่อตรง ประสิทธิภาพ ประหยัด

นโยบายคุณภาพ:  มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันในคุณภาพและการบริการ

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลความสะอาด ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ตนปฎิบัติงาน

2.กำหนดให้พนักงานต้องปฎิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องความปลอดภัย

ในการทำงานไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.ให้ผู้บริหารทุกระดับมีความรับผิดชอบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนดไว้

4.บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย ให้มีการลดอุบัติเหตุ โดยจัดในรูปแบบของการแบ่งปัน

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบในส่วนของตนเองและบริษัท

5.บริษัทฯ จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมโดยให้พนักงานมีส่วนร่วม

มีจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัท

6.บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยพร้อมทั้ง

จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  เช่น ที่อุดหู แว่นตา ถุงมือ ผ้าปิดจมูก

7.บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนนโยบายที่กำหนดไว้

เป็นประจำ โดยคณะกรรมการความปลอดภัยเป็นผู้ประเมิน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

1.ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของลูกค้าและบริษัท

2.ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมให้เกิดการใช้ซ้ำ  การหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ละการใช้ชดแทน

3.จัดการของเสียและขยะต่างๆอย่างเหมาะสม

4.จัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน  ในนามของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆของบริษัท

5.ทำการเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกับลูกค้าผู้ส่งมอบ และสาธารณะชน