Monthly Archive: December 2019

สวัสดีวันปีใหม่

                           ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง ทางบริษัทบางกอกมาสเตอร์วู้ด จำกัด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พนักงาน...

 สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์ ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

                       สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ เป็นพระคติธรรม...